Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Προσλήψεις 12 ατόμων από την Δωδώνη στην Παραμυθιά

Προσλήψεις 12 ατομων απο την Δωδώνη στη Παραμυθιά
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων (εκ των οποίων οι 12 στην Παραμυθιά) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της, ανακοίνωσε η Δωδώνη ΑΕ. Η πρόσληψη του προσωπικού μπορεί να γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η υπηρεσία, για όσους δεν προσληφθούν άμεσα, οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να ζητήσει από τους προσληπτέους να υποβάλουν, εκ νέου, τα παρακάτω δικαιολογητικά: Νέα βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας (δηλαδή για το χρονικό διάστημα από την αρχική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία που καλούνται για πρόσληψη) και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης κατά την τελευταία 2ετία.
Πιο συγκεκριμένα για το σταθμό της Παραμυθιάς προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις / ειδικότητες:
3 θέσεις ΔΕ - Βοηθός παραλήπτη γάλακτος - 8 μήνες
4 θέσεις ΔΕ - Εργατοτεχνίτες/τριες παραλαβής γάλακτος - 8 μήνες
4 θέσεις ΔΕ - Οδηγοί (κάτοχοι διπλώματος Γ΄ κατηγορίας) - 8 μήνες
1 θέση ΔΕ - Συντηρητής χειριστής ψυκτικών εγκαταστάσεων - 8 μήνες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δωδώνη, οδός Ταγμ. Κωστάκη αριθ. 1 και ειδικότερα στην υπηρεσία προσωπικού, και στα αντίστοιχα γραφεία των σταθμών της εταιρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιος κ. Ιφιγένεια Βάρδα τηλ. 26510-89716 ) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.
e-igoumenitsa.gr