Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

Πρόσληψη ορισμένου χρόνου 300 ατόμων στην ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.


Πρόσληψη 300 ατόμων στην ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.
Την προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού στην εταιρεία Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.
Συγκεκριμένα, στην Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. θα προσληφθούν... τριακόσια (300) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στις πόλεις Ιωάννινα (Κεντρικό Κατάστημα, Σταθμός Κατσίκα, Σταθμός Παρακαλάμου), Πρέβεζα (Σταθμός Ν.Σαμψούντας, Σταθμός Κερασώνας), Άρτα (Σταθμός Φιλοθέης), Θεσπρωτία (Σταθμός Παραμυθιάς).
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:
ΤΕ εν ελλείψει ΔΕ Βοηθός δειγματολήπτη γάλακτος, ΔΕ Βοηθός Παραλήπτη γάλακτος, ΔΕ Βοηθός Παστεριωτή γάλακτος και τυρογάλακτος, ΔΕ Βοηθός Τεχνίτη γιαούρτης, ΔΕ Βοηθός Τεχνίτη Βουτύρου, ΔΕ Βοηθός Τυροκόμου, ΔΕ Βοηθός Αλατιστή τυριών, ΔΕ Βοηθός Τεχνίτη μυζήθρας, ΔΕ Βοηθός Εμφιαλωτή γάλακτος, ΔΕ Χειριστές Αυτομάτου συστήματος τυροκόμισης φέτας (PLC coagulator), ΔΕ Χειριστές κλειστικών μηχ/των φέτας, ΔΕ Χειριστές μηχ/των περιποίησης δοχείων, ΔΕ Χειριστές μηχ/των πήξης Σκληρών τυριών, ΔΕ Χειριστές μηχανών κοπής & ζύγισης τυριών, ΔΕ Χειριστές αυτομάτων συστημάτων συσκευασίας & υποσυσκευασίας τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ΠΕ Επιστήμονες Εργαστηρίου Βιομηχανίας Γάλακτος, ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων Εργαστηρίου Βιομηχανίας Γάλακτος Ελεγκτής FCM, ΠΕ Γεωπόνοι Παραγωγής Βιομηχανίας Γάλακτος, ΠΕ Κτηνίατροι, ΔΕ Χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος, ΔΕ Οδηγοί (κάτοχοι διπλώματος Γ’ +Ε΄κατηγορίας), ΔΕ Οδηγοί (κάτοχοιδιπλώματος Γ’ κατηγορίας), ΔΕ Εργατοτεχντίτες/τριες τυροκόμισης, ΤΕ Μηχανικός επιβλέπων τη λειτουργία και χειρισμό ατμολεβήτων σε βιομηχανικές μονάδες (Αρχιθερμαστής), ΠΕ Χημικός Μηχανικός Επίβλεψης λειτουργίας γραμμών παραγωγής γάλακτος, ΔΕ Συντηρητής χειριστής γραμμής παστερίωσης και τυποποίησης γάλακτος (ΡΗΕ, Seperators, Bactofugers), TE Συντηρητής χειριστής Ηλεκτρικών πινάκων Μ.Τ. και μηχανών συσκευασίας τροφίμων σε αντίστοιχες βιομηχανικές μονάδες, ΤΕ Συντηρητής χειριστής εμφιαλωτικών μηχανών και μηχανών τυροκόμισης, ΔΕ Συντηρητής χειριστής αυτόματων συστημάτων χημικού καθαρισμού (CIP) βιομηχανικών μονάδων γάλακτος, ΤΕ Συντηρητής χειριστής αυτόματων ρομποτικών μηχανών, οργάνων ελέγχου (π.χ. PID, SCADA, PLC) και διακρίβωσης οργάνων μέτρησης σε βιομηχανία τροφίμων, ΠΕ Συντηρητής χειριστής μονάδας Βιολογικού καθαρισμού τυροκομικών βιομηχανικών μονάδων, ΔΕ Συντηρητής χειριστής ψυκτικών Βιομηχανικών εγκαταστάσεων Αμμωνίας και συντήρησης αναβάθμισης αυτόψυκτων δεξαμενών, ΔΕ Βοηθός παραλήπτη γάλακτος , ΔΕ Εργατοτεχνίτης/τρια παραλαβής γάλακτος, ΔΕ Βοηθός παραλήπτη γάλακτος, ΔΕ Εργατοτεχνίτης/τρια παραλαβής γάλακτος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, ΔΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, Ταγμ. Κωστάκη 1, Τ.Κ. 451 10, Ελεούσα Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στην Υπηρεσία Προσωπικού, υπόψιν κου Δημητρίου Αγγέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2651089716, 89773).
http://892fm.blogspot.com/2011/08/300.html