Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Δήμος Ηγουμενίτσας. Πρόσληψη 20 ατόμων

Δήμος Ηγουμενίτσας. Πρόσληψη 20 ατόμων
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, ύστερα από την υπ' αριθ. 1/2009/30.07.2009 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Νόμου 3250/2004, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3536/2007 α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης συνολικού αριθμού 20 (είκοσι) ατόμων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/2004. Οι ως άνω, 20 θέσεις μερικής απασχόλησης κατανέμονται ως ακολούθως :
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Η επιλογή των υποψηφίων για μερική απασχόληση, θα γίνει με την κατανομή τους στις επόμενες κοινωνικές ομάδες : Α΄. Άνεργοι άνω των 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό πρόσληψης 30% ( 6 θέσεις ) Β΄. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους, (πλήρη ή μειωμένη), σε ποσοστό πρόσληψης 20%. ( 4 θέσεις ) Γ΄. Άνεργοι μέχρι 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό πρόσληψης 20%-( 4 θέσεις ) Δ΄. Μητέρες ανηλίκων τέκνων, σε ποσοστό πρόσληψης 10% ( 2 θέσεις ) Ε΄. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, σε ποσοστό πρόσληψης 10%. ( 2 θέσεις ) ΣΤ΄. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών (ισχύει για έναν από τους γονείς ή ένα από τα τέκνα τους), σε ποσοστό πρόσληψης 10%. (άρθρο 1 παρ. 3 Ν.3454/2006)-( 2 θέσεις ). Όσοι εκ των υποψηφίων δεν εντάσσονται σε καμία εκ των ανωτέρω κοινωνικών ομάδων, αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Κριτήρια προτίμησης κατά τη διαδικασία επιλογής: 1. Προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηγουμενίτσας. 2. Η εμπειρία σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα μεγαλύτερο του ενός έτους. 3. Ο χρόνος ανεργίας για τις ομάδες Α΄ και Γ΄ 4. Ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότηση για τη Β΄ ομάδα. 5. Το ποσοστό αναπηρίας για την Ε΄ ομάδα. 6. Ο αριθμός των τέκνων για τη Δ΄ και ΣΤ΄ ομάδα. ΑΙΤΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Σουλίου 3 Ηγουμενίτσα, και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού - 1ος όροφος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής περίληψης στον ημερήσιο τύπο. Οι υποψήφιοι αρχικά υποβάλλουν : · Αίτηση συμμετοχής την οποία θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του ΚΕΠ Δήμου Ηγουμενίτσας και θα υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν την θέση ή τις θέσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν. · Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στα γραφεία του ΚΕΠ Δήμου Ηγουμενίτσας .